سامانه اعلام آمادگی دفاع
"ساد "
فناوری اطلاعات و ارتباطات