اساتید:

لطفا جهت ورود به پرتال اساتید نام کاربری:کد استادی و رمز عبور: شماره شناسنامه شما می باشد .
مدیران گروه:

لطفا جهت ورود به پرتال اساتید از نام کاربری و رمز عبور خود در سابت آموزش استفاده نمایید .
مدیران پژوهشی:

لطفا جهت ورود به پرتال مدیران پژوهشی از نام کاربری و رمز عبور خود که توسط اداره فن آوری معرفی شده است استفاده نمایید .
کلمه عبور شماره شناسنامه شما می باشد